Zoute Logo

HUURVOORWAARDEN

ZOUTE EXCLUSIVE
nederlands
Français
english

Artikel 1.
De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door een voorschot van 30% van de totale huurprijs over te maken op de bankrekening van Zoute Exclusive. Het saldo van de huurprijs moet betaald worden 30 dagen vóór de aanvangsdatum van de huur.

Artikel 2.
De huurder is verplicht een waarborgsom te betalen voor eventuele schade aan het verblijf, uiterlijk 30 dagen vóór de aanvangsdatum van de huur. Deze waarborg is gebaseerd op de totale huurprijs en dus afhankelijk van tijdsduur en pand.

Artikel 3.
De waarborg wordt overgemaakt op de derdenrekening van Zoute Exclusive en blijft daar geblokkeerd tot terugbetaling aan de huurder en/of na afhouding van de poetskosten en kosten van eventuele schade .
De huurder is verplicht zich in de huurovereenkomst te verbinden om het surplus van de eventuele schade te betalen indien blijkt dat de waarborg ontoereikend is om de huurschade te dekken.

Artikel 4.
Wanneer geen enkele schade wordt vastgesteld en de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal de huurwaarborg onder aftrek van poetskosten of te betalen schadekosten zoals hiervoor vermeld en eventueel verminderd met buitensporige verbruikskosten, binnen de 2 maand na het einde van de huurtermijn aan de huurder worden terugbetaald.

Artikel 5.
a) Indien de huurder het saldo van de huurprijs en waarborg niet tijdig betaalt zal Zoute Exclusive het recht hebben de woning verder te verhuren en het voorschot te behouden ten titel van schadevergoeding.
b) Ingeval de huurder afziet van de overeenkomst om welke reden ook, zal deze het voorschot verliezen indien hij meer dan dertig (30) dagen vóór het ingaan  van de huur afziet van de overeenkomst. Indien hij echter minder dan dertig (30) dagen vóór het ingaan van de huur afziet van de overeenkomst eveneens om welke reden ook, zal hij bovendien aan de verhuurder het verschil tussen het voorschot en de totale huur dienen te betalen en dit ten titel van schadevergoeding.
c) De huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 6.
Het is de huurder niet toegestaan om meer personen in het gehuurde goed onder te brengen dan het maximum aantal bedden vermeld in de huurovereenkomst, behoudens een andere formele aanduiding. Het goed is uitsluitend bestemd voor bewoning op basis van seizoenverhuring.
Bijgevolg kan de huurder er zijn hoofdverblijf niet van maken.
Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten en plichten als huurder over te dragen, noch het pand te verhuren of ter beschikking te stellen van derden.

Artikel 7.
In geval van dubbele verhuring te wijten aan Zoute Exclusive, zal in samenspraak met de huurder ofwel een evenwaardig appartement/woning ter zijner beschikking gesteld worden en dit aan dezelfde huurprijs, ofwel zal de huurder zijn betaalde voorschot terugkrijgen zonder afhouding van enig andere kosten.

Artikel 8.
De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden en dat het huishoudelijk reglement en/of reglement op mede-eigendom moeten gerespecteerd worden. Bij vertrek is de huurder verplicht het verblijf op zijn kosten te laten poetsen door Zoute Exclusive (bij in gebreke blijven, zullen de kosten voor schoonmaken van de waarborgsom afgehouden worden). De huurder zal eventuele beschadigingen of een defect onmiddellijk aan Zoute Exclusive melden. Personen jonger dan 21 jaar moeten gedurende de ganse verhuurperiode vergezeld zijn van een ouder.

Artikel 9.
In de woningen waar een inventaris bestaat is de huurder gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen de 48 uur. Hetzelfde geldt voor de netheid van de woning.

Artikel 10.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die hij toebrengt aan het gehuurde verblijf, inclusief inboedel, alsook aan de gemeenschappelijke delen en derden.

Artikel 11.
Indien het gehuurde pand in verkoop staat mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het agentschap op afspraak toelaten.

Artikel 12.
De check-in, check-out en overhandiging van sleutels gebeurt uitsluitend door een lid van het Zoute Exclusive team.
De check-in gebeurt ten vroegste om 15u en de check-out uiterlijk om 11u, tenzij schriftelijk anders tussen partijen werd overeengekomen.

Artikel 13
.
Zoute Exclusive treedt op als mandataris voor de eigenaar en is bevoegd om de vereiste rechtshandelingen te stellen, waaronder het ondertekenen van het huurcontract. Zelfs wanneer dit kantoor de naam van de verhuurder niet vermeldt, treedt zij nog steeds op voor rekening van de verhuurder en dit dan als commissionair, waarbij de verhuurder zich verbindt om alle contractuele verplichtingen voortvloeiende uit het verhuringscontract te zullen naleven en eventueel te bekrachtigen.

Artikel 14.
Maatregelen in verband met pandemieën:
De huurder zal alle maatregelen  en geldende protocollen welke door de overheid en de bevoegde instanties worden uitgevaardigd in acht nemen en respecteren.